اذان و اقامه

۳- اشهد ان محمدا رسول الله ۲ مرتبه. [ کسی که اذان و اقامه دیگری را می شنود] مسأله 927 کسی که اذان و اقامه دیگری را می شنود (1) مستحب است هر قسمتی را که می شنود بگوید (2) ولی در حکایت اقامه که از دیگری بشنود از «حی علی الصّلاه» تا «حی علی خیر العمل» را به امید ثواب

2022-12-10
    مظاهرات في ع مان بسبب رفع البنزين
  1. حالت تئاتر (T) تنظیمات
  2. فلسفه اذان و اقامه
  3. ۳ - اقامه برای زن